Good Veurein

 

Stichting Senior Centraal is opgericht in 2011 door Marian Gans en Olga Hupkens. 
 

Hiermee hadden zij de volgende doelstelling voor ogen:

Aan de hand van een serie korte tv-programma’s, 1x per maand uitgezonden via TV Maastricht, wil Stichting Senior Centraal de 50-plusser nieuwe, verrassende perspectieven bieden en uitnodigen tot nadenken over de eigen, actieve rol in de samenleving. 
Lokale televisie staat heel dicht bij de kijkers, is herkenbaar en kan mensen dingen laten zien die als het ware om de hoek liggen. Senioren zijn trouwe kijkers van lokale televisie. Door dit televisieprogramma, genaamd Good Veurein, bereiken we de doelgroep optimaal en kunnen we informatie en activiteiten direct in de huiskamer brengen.


Rob Hupkens, voorzitter (midden)

Wiel Friedrichs, penningmeester (links)

Jos Dols, ambtelijk secretaris (rechts)


U kunt contact opnemen met Stichting Senior Centraal via de mail: info@stichtingseniorcentraal.nl

KvK nr: 5217603PRIVACYVERKLARING van Stichting Senior Centraal

Stichting Senior Centraal (SSC)is gevestigd te Maastricht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52176708. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens SSC verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS


1. SSC verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien  u:

 1. een product of dienst afneemt bij SSC (zoals een abonnement op onze nieuwsbrieven, deelname aan bijeenkomsten of evenementen e.d.);
 2. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.). 


2. SSC verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 1. voorletters en naam;
 2. adres;
 3. e-mailadres;
 4. telefoonnummer;
 5. leeftijd;
 6. geslacht;
 7. rekeningnummer(s);
 8. browsercookies. 


3. SSC kan deze gegevens gebruiken voor:

 1. het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
 2. beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
 3. voorlichting (nieuwsbrieven en andere informatievoorziening); 


4. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR 

U kunt contact opnemen met SSC per e-mail: info@seniorcentraal.nl voor:

 1. meer informatie over de wijze waarop SSC persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die SSC met betrekking tot u verwerkt;
 4. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door SSC.

 

 

5.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 

 1. SSC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
 2. SSC verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of SSC daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 3. SSC treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

 

 

6. WIJZIGINGEN 

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. 


Maastricht, mei 2018De Stichting Senior Centraal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens op deze website. In geval van niet correcte vermelding zal de Stichting Senior Centraal de juiste gegevens desgewenst opnemen in haar database en bij een eventuele volgende uitgave vermelden.